Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12.2 Prvky systému

termín
prvek systému
term
architecture element
definice

jednotlivé prvky systému, které tvoří část komponenty nebo systému a nemusí mít nutně nezávislou provozní funkčnost

definition

a definable element of a system, which forms part of a component or system, but does not necessarily have independent operational functionality

standard (extrakt)
termín
cílové vozidlo varovného systému podpory sledování bočních překážek
term
LCDAS target vehicle
definice

vozidlo přibližující se k předmětnému vozidlu zezadu nebo každé vozidlo nacházející se v jedné z přilehlých zón

definition

any vehicle that is closing on the subject vehicle from behind, or any vehicle that is located in one of the adjacent zones

standard (extrakt)
termín
kloubové vozidlo
term
articulated vehicle
definice

silniční vozidlo s více než dvěma koly, jež je navrženo pro běžné silniční využití s minimálně dvěma díly, každý přilehlý pár dílů je spojen kloubem a pro pohon vozidla je využit přinejmenším jeden díl

definition

any road vehicle with more than two wheels that is configured for normal road use with at least two segments, and for which each adjacent pair of segments is connected by a joint, and for which propulsion is provided by at least one segment

standard (extrakt)
termín
nepohybující se objekt
term
stationary object
definice

objekt nacházející se před předmětným vozidlem, který se nepohybuje

definition

object in front of the subject vehicle which is stationary

standard (extrakt)
termín
pomalu se pohybující objekt
term
slow moving object
definice

objekt nacházející se před předmětným vozidlem, který se pohybuje rychlostí menší než MAX [1,0 m/s, 10% rychlosti předmětného vozidla] ve směru podélné osy předmětného vozidla

definition

object in front of the subject vehicle that is moving at less than MAX [1,0 m/s, 10 % of the subject vehicle speed] in the direction of the centreline of the subject vehicle

standard (extrakt)
termín
pomalu se pohybující vozidla
term
slow moving vehicles
definice

vozidla pohybující se v rámci dopravního proudu limitní rychlostí A (km/h) nebo nižší

POZNÁMKA 1 k heslu Hodnota „A“ je určována na základě uspořádání pozemní komunikace a hodnoty rychlostního limitu.

definition

vehicle travelling at or below “A” km/h within a traffic flow

NOTE The value for “A” is to be determined according to the road configuration and speed limit.

standard (extrakt)
termín
vpředu jedoucí sousední vozidlo
term
forward adjacent vehicle
definice

vozidlo, které se nenachází v jízdní dráze předmětného vozidla, těsně před linií dotýkající se předního nárazníku předmětného vozidla v jediném bodě a kolmo k podélné ose předmětného vozidla

definition

vehicle not in the path of the subject vehicle (SV), and entirely ahead of a line touching the SV front bumper at only one point and perpendicular to the longitudinal axis of the SV

standard (extrakt)
termín
předmětné vozidlo
term
subject vehicle (SV)
definice

vozidlo vybavené systémem LKAS podle normy ISO 11270; vozidlo vybavené systémem souvisejícím s diskutovaným tématem

definition

vehicle equipped with LKAS as defined in ISO 11270; the vehicle equipped with the system in question and related to the topic of discussion

standard (extrakt)
termín
připojující se vozidlo
term
cut-in vehicle
definice

vpředu jedoucí sousední vozidlo, které má příčnou složku směru pohybu směřující k jízdní dráze předmětného vozidla

definition

forward adjacent vehicle that has a lateral component of motion towards the path of the subject vehicle

standard (extrakt)
termín
sedlový tahač
term
unit truck
definice

těžké jednopodvozkové vozidlo s vlastním pohonem, řízením a ubytováním pro posádku (řidiče), s charakteristickým nákladovým nebo jiným užitkovým prostorem

definition

heavy single-chassis vehicle providing its own propulsion, control, and crew (driver) accommodation, with a significant cargo or other payload section

standard (extrakt)
termín
stojící vozidla
term
stopped vehicles
definice

vozidla, která zastavila v jízdním pruhu nebo na krajnici

definition

vehicle that has stopped in a traffic lane or on the shoulder of the roadway

standard (extrakt)
termín
tažné vozidlo; tahač
term
truck-tractor
definice

těžké jednopodvozkové vozidlo poskytující pohon, řízení a ubytování pro posádku (řidiče) s prvotním účelem řízení a dopravování jednoho nebo více návěsných vozidel nesoucích náklad

definition

heavy single-chassis vehicle providing propulsion, control, and crew (driver) accommodation, with the primary purpose of controlling and transporting one or more separate load-carrying trailers

standard (extrakt)
termín
vozidla tvořící překážku
term
obstacle vehicles
definice

vozidla jak pohyblivá, tak i stacionární, považovaná za potenciální nebezpečí, která mohou být detekována varovným systémem pro vpředu se nacházející překážky

POZNÁMKA 1 k heslu Jsou zahrnuta pouze motorová vozidla, tedy osobní a nákladní vozidla a autobusy a motocykly.

definition

vehicles, both moving and stationary, considered potential hazards that can be detected by this system

EXAMPLE Motor vehicles only, that is cars, trucks, buses, and motorcycles.

standard (extrakt)
termín
vpředu jedoucí vozidlo
term
forward vehicle (FV)
definice

vozidlo před předmětným vozidlem, které se pohybuje ve stejném směru a ve stejném jízdním pruhu nebo je orientováno stejným směrem v případě, že se nepohybuje

definition

vehicle in front of the SV, which is moving in the same direction and travelling in the same path, or which is oriented in the same direction if it is not moving

standard (extrakt)
termín
zkušební objekt
term
test object
definice

objekt se specifickými materiálovými, geometrickými a povrchovými vlastnostmi pro zkoušení monitorovaného rozsahu

POZNÁMKA 1 k heslu Tento objekt by měl poskytovat srovnatelné výsledky pro odpovídající typy senzorů.

definition

object with a specific material, geometry and surface for testing the monitoring range

NOTE This test object should give comparable results for the relevant sensor types.

standard (extrakt)
termín
aktivní vozidlové prvky
term
active vehicle elements
definice

jednoduché vozidlové zařízení nebo sestava zařízení, které v reakci na řídicí signál vykonávají funkci nebo různé funkce změnou svého stavu

POZNÁMKA 1 k heslu Řídící funkce jsou zasílány prostřednictvím vozidlové sběrnice.

standard (extrakt)
termín
brzda
term
brake
definice

část vozidla, kde je vyvozena síla působící proti směru pohybu vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu V definici podle ECE-R-13-H, s výjimkou normy ISO 15622, nejsou převodní regulační ústrojí (například řazení nižších rychlostních stupňů pro snížení rychlosti) považována za brzdy.

PŘÍKLAD Třecí brzda (pokud jsou síly vytvořeny třením mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně jedna vůči druhé), elektrická brzda (pokud jsou síly vyvozeny elektromagnetickým působením mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně, ale ne ve vzájemném kontaktu, jedna vůči druhé), kapalinová brzda (pokud jsou brzdné síly vyvozeny účinkem kapaliny nacházející se mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně jedna vůči druhé) nebo motorová brzda (pokud jsou brzdné síly odvozeny od umělého zvýšení brzdné reakce motoru, přenesené na kola).

definition

part in which the forces opposing the movement of the vehicle develop

NOTE 1 It can be a friction brake (when the forces are generated by friction between two parts of the vehicle moving relatively to one another); an electrical brake (when the forces are generated by electro-magnetic action between two parts of the vehicle moving relatively but not in contact with one another); a fluid brake (when the forces are generated by the action of a fluid situated between two parts of the vehicle moving relatively to one another); an engine brake (when the forces are derived from an artificial increase in the braking action, transmitted to the wheels, of the engine).

standard (extrakt)
termín
přední senzor vzdálenosti
term
forward ranging sensor
definice

prvek, který detekuje objekty v prostoru před předním nárazníkem

definition

component which detects objects in at least part of the region entirely ahead of the front bumper

standard (extrakt)
termín
senzor
term
sensor
definice

prvek, který detekuje objekty ve sledované oblasti

POZNÁMKA 1 k heslu Existuje mnoho různých principů senzorů, které mohou být využity. Nejběžnějším principem je měření času dráhy letu (například RADAR, LIDAR, SONAR). Aktivní senzorové prvky vytvářejí impulzní nebo spojitě modulované mikrovlnné pole,infračervené záření nebo ultrazvukový signál. Odražená energie je z důvodu přítomnosti objektu v detekční oblasti přijata a vzdálenost k objektu je změřena. Boční poloha objektu je odhadnuta na základě směrových charakteristik pole nebo paprsku nebo na základě časových vztahů mezi senzory s překrývajícím rozptylem. Alternativní principy zahrnují měření vzdálenosti pomocí trigonometrického principu a pasivních snímacích systémů s využitím zpracování obrazu.

definition

component that detects objects in the monitoring range

NOTE There are a variety of sensor principles listed below which could be used. The most common principle is the flight time measurement (e.g. radar, lidar, sonar). Active sensor elements create a pulsed or continuously modulated field of microwaves, (infrared) light, or ultrasonic sound. The reflected energy due to an object in the detection area is received, and the distance to the object is measured. The lateral position of the object is estimated based on the beam or field directional characteristics, or based on the timing relationships between sensors with overlapping coverage areas. Alternative principles include distance measurement by triangulation principle and passive sensor systems using image processing.

standard (extrakt)