Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 10.3 Architektura webových služeb

termín
místní kód
term
stub
definice

kód na straně klienta, který obsahuje nezbytný lokální kód pro komunikaci se vzdálenou službou implementovanou ve webových službách

definition

client code required to talk to a remote service

standard (extrakt)
termín
rozšířené normy webové služby
term
extended (WS) standards
definice

normy (nebo specifikace) navrhované skupinou dodavatelů software nebo několika organizacemi vydávajícími otevřené normy pro stejné sestavy funkčních protokolů

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o specifikace webových služeb jiné než SOAP, WSDL a UDDI.

definition

standards (or specifications) proposed by software vendors group or the standards proposed by multiple open standards bodies in the same functional stack

NOTE i.e. web services specification other than SOAP, WSDL, and UDDI.

standard (extrakt)
termín
technický model
term
technical model (tModel)
definice

model, který popisuje znovupoužitelný koncept, jako je typ webové služby, protokol používaný webovými službami nebo kategorijní systém

definition

tModel of UDDI describes a "technical model" representing a reusable concept, such as a Web service type, a protocol used by web services, or a category system

standard (extrakt)
termín
webové služby ITS
term
ITS web services
definice

služby ITS podporované pomocí Internetu

definition

web services that are designed to specifically support ITS services via the internet

standard (extrakt)
termín
základní normy webové služby
term
basic (WS) standards
definice

normy, které byly zpracovány organizací vydávající otevřené normy a jsou jediné pro sestavy funkčních protokolů

definition

basic standards are defined as those prepared by an open standards body, and are the only standards for functional stacks

standard (extrakt)
termín
skladebnost
term
composability
definice

prostředek umožňující webovým službám přírůstkově přidávat nové vlastnosti

definition

facility enabling web services to add new features incrementally

standard (extrakt)