Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.7 Datové struktury

termín
data zpoplatnění
term
charging data
definice

data relevantní pro mýto vytvořená palubním zařízením a zaslaná do centrálních systémů poskytovatele mýtné služby

definition

toll relevant data produced by the on-board equipment and sent to the Toll Service Provider's back-office systems

standard (extrakt)
termín
data o použití pozemní komunikace
term
road usage data
definice

data nezbytná pro výpočet poplatků pro daného uživatele za použití pozemní komunikace

definition

data necessary to calculate the fees accumulated by a road user

standard (extrakt)
termín
data o vozidle
term
vehicle-related data
definice

jakákoliv data týkající se vlastností vozidla (včetně přívěsu), jeho pohybu, řidiče vozidla nebo jeho nákladu

definition

any kind of data related to the vehicle’s characteristics (including any trailer), its movements, the vehicle driver or the vehicle’s cargo

standard (extrakt)
termín
důvěryhodný objekt
term
trust object
definice

informační objekt, který je vyměňován mezi entitami k zajištění vzájemné důvěry

PŘÍKLAD Elektronický podpis nebo elektronický certifikát.

definition

information object that is exchanged between entities to ensure mutual trust

EXAMPLE An electronic signature or an electronic certificate.

standard (extrakt)
termín
hlášení mýtného
term
charge report (CR)
definice

datová struktura přenášená z koncového zařízení do centrálního systému za účelem předání dat o použití pozemní komunikace a dalších dodatečných informací

definition

data structure transmitted from the Front End to the Back End to report road usage data and supplementary related information

standard (extrakt)
termín
přehled
term
overview
definice

atribut a skupina datových prvků poskytující informaci, zda je příslušný mýtný kontext relevantní pro konkrétní vozidlo, nebo ne

definition

attribute and group of data elements providing the information if an EFC context is relevant for a specific vehicle or not

standard (extrakt)
termín
kontext rozvržení
term
context layout
definice

skupina atributů kontextových dat, které poskytují geografické informace o mýtné doméně

definition

group of attributes of the context data providing the geographic information of the EFC domain

standard (extrakt)
termín
kontext mýtného
term
toll context
definice

logický pohled na konkrétní schéma mýtného definovaného atributy a funkcemi

definition

logical view of a toll regime as defined by attributes and functions

standard (extrakt)
termín
kontextová data
term
context data
definice

údaje stanovené příslušným výběrčím mýtného, které jsou nezbytné k ustanovení povinnosti platit mýtné vozidly jedoucími v určité mýtné doméně a k uzavření mýtné transakce

definition

information defined by the responsible Toll Charger necessary to establish the toll due for circulating a vehicle on a particular Toll Domain and to conclude the toll transaction

standard (extrakt)
termín
kontextová data mýtného
term
toll context data
definice

množina dat nezbytná pro definování kontextu mýtného

definition

set of data necessary to define a toll context