Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.6 Datové typy

termín
autentikátor; autentizační kód
term
authenticator
definice

data připojená ke zprávě nebo kryptografická transformace dat, které příjemci dat umožňují ověřit si zdroj a integritu dat, a ochránit tak data proti padělání

definition

data appended to, or a cryptographic transformation of, a data unit that allows a recipient of the data unit to prove the source and/or the integrity of the data unit and protect against forgery

standard (extrakt)
termín
sčítač transakcí
term
transaction counter
definice

hodnota v palubní jednotce, která je při každé transakci inkrementována zařízením na pozemní komunikaci

definition

data value in the on-board unit that is incremented by the roadside equipment at each transaction

standard (extrakt)
termín
pověření k přístupu
term
access credentials (AC_CR)
definice

data posílaná do palubního zařízení (OBE), aby byla prokázána deklarovaná identita entity aplikačního procesu zařízení na infrastruktuře (RSE)

POZNÁMKA 1 k heslu Pověření k přístupu obsahuje informace potřebné k získání přístupu k adresovanému prvku v OBE. Pověření k přístupu může obsahovat hesla nebo kryptografické informace, jako jsou autentikátory

definition

data that is transferred to on-board equipment (OBE), in order to establish the claimed identity of a roadside equipment (RSE) application process entity

NOTE Access credentials carry information needed to fulfil access conditions in order to perform the operation on the addressed element in the OBE. Access credentials can carry passwords as well as cryptography-based information such as authenticators.

standard (extrakt)