Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz proces

termín
proces
term
process
definice

proces popisující sled činností

POZNÁMKA 1 k heslu Procesem může být také soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.

definition

process that describes a sequence of actions

NOTE 1 to entry: A process can also be a set of interrelated or interacting activates which transform inputs into outputs.

standard (extrakt)