Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz namespace

term
namespace
termín
jmenný prostor
definition

<XML> set of unique identifiers

NOTE 1 to entry: Namespace is a mechanism to resolve naming conflicts between elements in an XML document when each comes from a different vocabulary. It allows the commingling of like tag names from different namespaces. A namespace identifies an XML vocabulary defined within a URN. An attribute on an element, attribute, or entity reference associates a short name with the URN that defines the namespace; that short name is then used as a prefix to the element, attribute, or entity reference name to uniquely identify the namespace.

Namespace references have scope. All child nodes beneath the node that specifies the namespace inherit that namespace. This allows nonqualified names to use the default namespace.

definice

sada jednoznačných identifikátorů [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Jmenný prostor je mechanismem k řešení konfliktů v názvech elementů v dokumentu XML, kdy každý pochází z jiného slovníku. Umožňuje dát dohromady názvy tagů z různých jmenných prostorů. Jmenný prostor identifikuje slovník XML definovaný v rámci URN. Atribut určitého elementu, atributu nebo odkazu na entitu přiřazuje krátký název k URN, který definuje daný jmenný prostor. Tento krátký název je poté použit jako předpona názvu elementu, atributu nebo odkazu na entitu jednoznačně identifikující jmenný prostor. Odkazy na jmenný prostor mají předmět. Všichni potomci uzlu pod určitým uzlovým bodem, který stanoví jmenný prostor, dědí stejný jmenný prostor. To umožňuje nezařazeným názvům použít nastavené jmenné prostory.

standard (extrakt)