Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Provisioning

term
provisioning – SIRI
termín
provisioning
definition

the process of preparing and equipping a network so that it can provide (new) services to its users

NOTE In NS/EP telecommunications services, "provisioning" equates to "initiation" and includes altering the state of an existing priority service or capability. the populating of a system with a complete set of stable data necessary for its operation, both reference data and content; for example, the stop identifiers and the timetable data for an AVMS system.

NOTE Provisioning is distinct from Configuration – the setting up of the systems’ operational parameters and other variable features – in that it may be routinely repeated from time to time when a new data set is prepared.

definice

<SIRI> proces přípravy a vybavení sítě tak, aby mohl poskytnout (nové) služby svým uživatelům

POZNÁMKA 1 k heslu V telekomunikačních službách NS/EP, se „provisioning“ rovná „zahájení řízení“ a obsahuje změny stavu stávající priority dané služby nebo jejích schopností vybavení systému kompletní sadou stabilních dat, která jsou nezbytná pro jeho fungování, a to i referenčních dat a obsahu, například identifikátory zastávek a data jízdního řádu pro systém AVMS.

POZNÁMKA 2 k heslu Provisioning se liší od konfigurace – vytvoření provozních parametrů systému a ostatních variabilních rysů tak, že může být rutinně opakován čas od času, když je připraven nový soubor dat.

standard (extrakt)