Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Doma vytištěná jízdenka

termín
doma vytištěná jízdenka
term
print-at-home ticket
definice

jízdenka za produkt, kterou cestující vytiskne podle pokynů dopravce na čistý papír anebo ji zobrazí na displeji mobilního telefonu vybaveného volitelným bezpečnostním zařízením a s volitelnými opticky čitelnými produktovými daty, které dokáže organizace pro kontrolu jízdenek pro přepravní služby přečíst

POZNÁMKA 1 k heslu Doma vytištěná jízdenka je autonomní a na přepravní smlouvě nezávislý doklad a nevyžaduje žádné další informace, jako jsou informace z prodejní nebo rezervační databáze.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý železniční podnik coby dopravce trvá na vlastních specifikacích pro doma vytištěné jízdenky a je oprávněn podílet se na specifikacích pro doma vytištěné jízdenky používaných v mezinárodních železničních službách pro cestující.

definition

a ticket for a product printed by the passenger as specified by the carrier(s) on plain paper or a mobile phone display with optional security devices in the design and with optional optically readable product data which the TCO(s) for the transport service are equipped to read

NOTE 1 to entry: A print-at-home ticket provides autonomous and independent title to the transport contract and does not require further information such as from a sales or reservation database.

NOTE 2 to entry: Each RU as carrier maintains its own specifications for print-at-home tickets and is eligible to participate in the maintenance of the specification for print-at-home tickets used for international rail passenger services.

standard (extrakt)