Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz úrovní

termín
úroveň
term
level
definice

podmnožina mapových dat vycházející z klasifikace dat stejného sémantického obsahu, kdy klasifikace je založená na úrovni podrobnosti/hustoty a vztažená ke konceptu různých mapových měřítek

POZNÁMKA 1 k heslu Úroveň 0 se považuje za nejnižší úroveň (největší podrobnost); vyšší úrovně jsou číslovány úroveň 1, úroveň 2 atd.

PŘÍKLAD Data znázorněná na mapě mohou být uspořádána do šesti úrovní reprezentujících různá měřítka znázornění (zoomu).

definition

subset of map data resulting from a classification of data of the same semantic content based on the level of detail or density, related to the concept of different map scales

NOTE Level 0 is considered the lowest level (greatest detail); higher levels are numbered level 1, level 2, etc.

EXAMPLE Map display data may be organised into 6 levels representing different zoom scales.

standard (extrakt)
termín
úroveň
term
level – IFOPT
definice

<IFOPT> určené podlaží v rámci přestupní budovy, na kterém jsou umístěny komponenty zastávkového místa

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupová cesta k zastávce může spojovat komponenty na různých podlažích.

PŘÍKLAD Přízemí, první patro, suterén, mezanin atd.

definition

an identified storey (ground, first, basement, mezzanine, etc) within an interchange building on which STOP PLACE COMPONENTS reside

NOTE A STOP PATH LINK may connect components on different levels.

standard (extrakt)