Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.1 Role

termín
provozovatel
term
operator
definice

komerční provozovatel systému AVI/AEI, který používá OBE ke stanoveným účelům

definition

commercial operator of an AVI/AEI/RTTT system that uses OBEs for the purposes defined in EN ISO 14814

standard (extrakt)
termín
provozovatel
term
operator (Op)
definice

entita zodpovědná za provozní management systému ERI

definition

entity responsible for the operational management of an ERI system

standard (extrakt)
termín
hlavní subjekt
term
principal
definice

subjekt, jehož identita může být autentizována

definition

entity whose identity can be authenticated

standard (extrakt)
termín
registrační úřad
term
registration authority
definice

organizace odpovědná za zapsání, podle místních předpisů, (dodatečných) dat ERI a bezpečnostních dat do ERT

POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že registračním úřadem s ohledem na data ERI může být stejný úřad, který uchovává úřední registr záznamů, v němž je uveden vůz, jeho majitel nebo jeho nájemce.

definition

for vehicles authority responsible for the registration and maintenance of vehicle records

NOTE The authority can provide vehicle records to accredited organizations.

standard (extrakt)
termín
správce vratných položek
term
returnables manager
definice

funkce systému, jež má na starosti zásobování, údržbu, a oběhový cyklus vratných přepravních jednotek

POZNÁMKA 1 k heslu Funkci správce vratných položek může vykonávat některý z hlavních subjektů v systému nebo nezávislá třetí strana.

definition

function that manages the supply, maintenance, and returns cycle of returnable units

NOTE The returnables manager function can be performed by one or more of the principle actors in the system or by an independent third party.

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

osoba nebo organizace poskytující službu, jež vyžaduje informaci o identitě vozidla, nebo jinou informaci o vozidle

definition

person or organization providing a service that requires the vehicle identity and/or other information concerning the vehicle

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby (AVI/AEI)
term
service provider (AVI/AEI)
definice

entita, která čte OBE uživatele a na oplátku mu poskytuje (AVI/AEI) službu

definition

entity that reads the user´s OBE and in return provides a serivce (AVI/AEI) to the user

standard (extrakt)
termín
provozovatel systému
term
system operator
definice

organizace zodpovědná za provoz systému, jednající také jako registrační a bezpečnostní úřad v rámci své jurisdikce

definition

organization responsible for the operation of the system

NOTE For ISO 24534-5, a system operator also acts as the registration authority and the security authority in his jurisdiction.

standard (extrakt)
termín
správce přepravy
term
transport manager
definice

funkce systému, jež má na starosti organizaci přepravy

POZNÁMKA 1 k heslu Role správce přepravy může být vykonávána interně jedním z hlavních subjektů systému, nebo organizací nepatřící mezi subjekty systému (třetí stranou).

definition

function that organizes the journey

NOTE The transport manager can be performed by one of the principal actors in the system or by a third party.

standard (extrakt)
termín
uživatel
term
user
definice

vozidlo/zařízení nebo osoba používající OBE v kontrolních bodech s cílem jednoznačné identifikace daného OBE

definition

vehicle/equipment or person carrying the OBE though the point of identification with the objective of unambiguous identification of the OBE being carried

termín
ověřovatel
term
verifier
definice

entita, která požaduje autentizovanou identitu nebo ji reprezentuje

POZNÁMKA 1 k heslu Ověřovatel zahrnuje funkce nutné pro účast v autentizačních výměnách.

definition

entity which is or represents the entity requiring an authenticated identity

NOTE 1 A verifier includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges.

standard (extrakt)
termín
provozovatel ERI
term
ERI operator
definice

entita odpovědná za poskytnutí ERR na stanovený účel

definition

the entity responsible for facilitating the ERR for a defined purpose

standard (extrakt)
termín
provozovatel systému ERI
term
ERI system operator
definice

organizace zodpovědná za provoz systému ERI, působící jako bezpečnostní autorita v rámci bezpečnostní domény ERI

definition

organization responsible for the operation of the ERI system and acting as the security authority for the ERI security domain

standard (extrakt)
termín
držitel tagu elektronické registrace
term
ERT holder
definice

právnická či fyzická osoba, která je vlastníkem tagu

POZNÁMKA 1 k heslu Vlastník ERT může být například držitel nebo vlastník registračního čísla, provozovatel nebo majitel daného vozidla.

definition

legal or natural person holding an ERT

NOTE The ERT holder could be, for example, the holder of the registration number or the owner, operator or keeper of the vehicle.

standard (extrakt)
termín
poskytovatel ERI aplikace
term
ERI application provider
definice

entita odpovědná za vydání ERI aplikace včetně personalizace povinných AVI/AEI atributů v ERT

definition

entity responsible for issuing the ERI application including personalisation of mandatory AVI/AEI attributes in the ERT

standard (extrakt)
termín
správce systému AEI
term
AEI manager
definice

funkce systému AEI, která má na starosti příjem dat z čtecího zařízení AEI a jejich porovnání s informacemi uloženými v databázi; v případě shody vygeneruje zprávu „OK“, v opačném případě vygeneruje chybové hlášení; toto hlášení (zpráva) je následně přeneseno do zobrazovací jednotky systému AEI

definition

component, which receives data from ‘AEI Readers’ and compares it with information in a data base at which point an ok or error message is generated and transferred to the message display component

standard (extrakt)
termín
provozovatel systému AVI/AEI
term
AVI/AEI system operator
definice

komerční provozovatel systému AVI/AEI/RTTT, který používá OBE k účelům definovaným v ISO 14814

definition

commercial operator of an AVI/AEI/RTTT system that uses OBE(s) for the purposes defined in ISO 14814

standard (extrakt)
termín
správce informací
term
information manager
definice

funkce systému, jež má na starosti informace, které se vyskytují v systému

POZNÁMKA 1 k heslu Roli správce informací může zabezpečovat jeden nebo více subjektů; může být vykonávána interně jedním nebo více hlavními subjekty systému, nebo může být zabezpečena komerčně nebo zdarma jednou nebo více organizacemi nepatřícími mezi subjekty systému (třetí stranou).

definition

function of managing information in a system

NOTE The role of information manager can be provided by one or many actors. The role of information manager can be performed internally by one or more of the system principal actors, or can be formed commercially or altruistically by one or more third parties.

standard (extrakt)
termín
žadatel
term
claimant
definice

<AVI> entita, která je žadatelem nebo ho reprezentuje pro účely autentizace; zahrnuje funkce nutné pro účast v autentizačních výměnách jménem žadatele

definition

entity which is or represents a principal for the purposes of authentication

NOTE A claimant includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges on behalf of a principal.

standard (extrakt)
termín
úřad
term
authority
definice

<ERI> organizace, která má zákonné právo identifikovat vozidlo prostřednictvím ERI

definition

organization that is allowed by public law to identify a vehicle using ERI

standard (extrakt)