Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 8.3 Ostatní pojmy

termín
identifikátor atributu
term
attribute identifier
definice

označení, které jednoznačně rozlišuje atribut od ostatních atributů v rámci jednoho prvku

definition

unambiguously distinguishes an attribute from all other attributes within the same element

standard (extrakt)
termín
identifikátor prvku
term
element identifier (EID)
definice

označení, které jednoznačně rozlišuje prvek od ostatních prvků ve stejné OBU

definition

unambiguously distinguishes an element from all other elements residing in the same OBU

standard (extrakt)
termín
událost
term
event
definice

naplánovaná aktivita, která obvykle vyvolává změnu stavu

definition

an instantaneous activity occurring spontaneously

standard (extrakt)
termín
operace
term
operation
definice

abstraktní reprezentace chování vyvolané v prvku

definition

abstract representation of behaviour invoked in an entity

standard (extrakt)
termín
fragment jedné T-APDU
term
single-T-APDU fragment
definice

T-APDU, který obsahuje kompletní PDU

definition

T-APDU that contains a complete PDU

standard (extrakt)
termín
fragment T-APDU
term
T-APDU fragment
definice

fragment hlavičky následovaný částí nebo všemi zakódovanými hodnotami ASN.1 typu T-APDU

definition

fragment header followed by part or all of the encoding of a value of the ASN.1 type T-APDUs

standard (extrakt)
termín
okno
term
window
definice

časový úsek, v jehož průběhu je fyzické médium umísťováno buď do zabudovaného zařízení, nebo do mobilního zařízení

definition

period of time during which the physical medium is allocated either to the fixed equipment or to the mobile equipment

standard (extrakt)
termín
čas
term
time
definice

světový čas (UTC); počet sekund, které uběhly od 1. ledna 1970, 0:00

POZNÁMKA 1 k heslu Tento formát je znám také jako „čas UNIX“.

definition

number of seconds passed since 1st January 1970, 00:00 (UTC)

NOTE This format is also known as ”UNIX time”.

standard (extrakt)
termín
soubor vysílání
term
broadcast pool
definice

vysílání datové struktury z jednotky na straně infrastruktury (RSU) do palubní jednotky (OBU)

definition

data structure broadcast from the RSU to the OBUs

standard (extrakt)
termín
profily DSRC
term
DSRC profiles
definice

stálý a normalizovaný soubor parametrů vrstev ve specifickém použití DSRC, který je identifikován jedinečným číslem

definition

consistent and standardised set of cross layer parameters in a specific DSRC implementation identified by a unique number

standard (extrakt)
termín
profil
term
profile
definice

jedinečný soubor parametrů řídící chování DSRC

definition

unique set of parameter values controlling the behaviour of the DSRC

standard (extrakt)
termín
kanál
term
channel
definice

<DSRC> přenosové pásmo o šířce 5 MHz, označené odkazem na svůj střední downlink kmitočet

definition

for DSRC, a channel is indicated by reference to the downlink centre frequency of one up to four frequency bands with 5 MHz width each

standard (extrakt)
termín
vedlejší kanál
term
adjacent channel
definice

sousední kanál DSRC

POZNÁMKA 1 k heslu Kanál DSRC může mít jeden nebo dva vedlejší kanály.

definition

refers to the use of a neighbouring DSRC channel by two or more emissions

NOTE It is possible that a DSRC channel has either one or two adjacent channels.

standard (extrakt)
termín
sdílený kanál
term
co-channel
definice

kanál DSRC použitý dvěma nebo více vysíláními

definition

refers to the use of a neighbouring DSRC channel by two or more emissions

standard (extrakt)
termín
management
term
management
definice

system poskytující a distribuující hodnoty pro komunikační parametry pro řízení komunikačního zařízení DSRC

definition

provides and distributes values for the communication parameters for controlling the DSRC Communication stack

standard (extrakt)
termín
spojování
term
chaining
definice
definition

function performed by the Transfer Kernel to link the execution of service primitives together

standard (extrakt)
termín
počátek fronty
term
head of the line
definice

disciplína řazení (resp. přísná nebo fixní priorita řazení), při níž je několik front zpracováváno v prioritním pořadí

POZNÁMKA 1 k heslu Fronta nižší priority je zpracovávána, pokud jsou všechny fronty vyšších priorit prázdné; každá fronta je přitom zpracována v pořadí, v jakém se objevila – každý uživatel je ve frontě před uživateli nižších priorit, ale za uživateli stejných nebo vyšších priori

definition

queuing discipline (also referred to as strict or fixed priority queuing), where a number of queues are served in priority order; a lower priority queue is served if all higher priority queues are empty, each queue is served in First-Come-First-Serve order, each user goes head of the line of the users of lower priorities but behind all users of equal or higher priority

standard (extrakt)