Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 7 Silniční dopravní data

termín
cíl
term
destination
definice

specifikace koncového bodu stanovené trasy nebo cestovního plánu

PŘÍKLAD Pozice na síti nebo celá oblast.

definition

specification of the end point of a defined route or itinerary

NOTE This may be either a location on a network or an area location.

termín
délka; geodetická délka
term
longitude; geodetic longitude
definice

úhel od roviny základního poledníku k rovině poledníku daného bodu, který je směrem na východ pokládán za kladný

definition

geodetic longitude angle from the prime meridian plane to the meridian plane of a given point, eastward treated as positive

standard (extrakt)
termín
deskriptor ILOC
term
ILOC descriptor
definice

jeden ze tří deskriptorů přiřazený k ILOC odkazu

definition

one of the three descriptors associated to an ILOC reference

standard (extrakt)
termín
doplňkový panel
term
supplementary panel
definice

přídavný zobrazovací panel, ať už fyzicky oddělený, nebo integrovaný s hlavním zobrazovacím panelem, který může zobrazovat doplňkové informace nebo řídicí instrukce, které jsou doplňkové k souvisejícímu piktogramu, zahrnující buď řádek přídavného textu, nebo piktogram, nebo obojí

definition

an additional display panel, either physically separate or integrated with the main display panel which may display information or regulatory instructions which are supplemental to the associated pictogram, comprising either an additional line of text or a pictogram or both

standard (extrakt)
termín
evropský zeměpisný souřadnicový systém 89
term
European terrestrial reference system 89 (ETRS89)
definice

doporučený zeměpisný souřadnicový systém pro Evropu, který byl v roce 1989 shodný s ITRS

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od ITRS je ETRS zaměřen na stabilní část evropské desky a není předmětem změny způsobené kontinentálním driftem ve většině Evropy.

definition

recommended terrestrial reference system for Europe and coincident with ITRS at the epoch 1989

NOTE Unlike ITRS, ETRS is centred on the stable part of the European plate and not subject to change due to continental drift in most of Europe.

standard (extrakt)
termín
geodetické souřadnice
term
geodetic coordinate
definice

jedno z posloupnosti dvou (nebo tří) čísel určujících polohu bodu vyjádřenou geodetickou šířkou, geodetickou délkou a (v třírozměrném prostoru) výškou elipsoidu

definition

one of the sequences of two (or three) numbers designating the position of a point, expressed in geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height

standard (extrakt)
termín
jednotka osobního automobilu
term
Passenger Car Unit (PCU)
standard (extrakt)
termín
legenda
term
legend
definice

sekvence textových znaků a symbolů, které jsou zobrazeny na proměnlivé dopravní značce

definition

a sequence of text characters and/or symbols that is displayed on a variable message sign

standard (extrakt)
termín
lineární označení
term
linear referencing
definice

specifikace pozice vzhledem k lineárnímu prvku vyjádřená jako vzdálenost podél tohoto prvku

definition

specification of a location relative to a linear element as a measurement along that element

standard (extrakt)
termín
měření
term
measurement
definice

množina kvantitativních údajů

POZNÁMKA 1 k heslu Měření se uskutečňuje porovnáním množství s určitou standardní jednotkou. Jelikož toto srovnání nemůže být dokonalé, zahrnují měření přirozeně chyby.

definition

collection of quantitative data

NOTE 1 to entry: A measurement is made by comparing a quantity with a standard unit. Since this comparison cannot be perfect, measurements inherently include error.

standard (extrakt)
termín
měření z místa měření
term
Site Measurements
definice

sada naměřených dat získaná z konkrétního místa měření

definition

that supports electromagnetic, optical, or acoustical transmissions

standard (extrakt)
termín
mezinárodní zeměpisný souřadnicový systém
term
international terrestrial reference system (ITRS)
definice

referenční systém pro Zemi, odvozený od přesného kosmického geodetického měření, jež není omezeno na GPS Dopplerovo měření, které je pravidelně sledováno a korigováno Mezinárodní pozemní observační službou (I.E.R.S.)

definition

reference system for the earth derived from precise and accurate space geodesy measurements, not restricted to GPS Doppler measurements, which is periodically tracked and revised by the International Earth Rotation Service (I.E.R.S.)

standard (extrakt)
termín
místo měření
term
measurement site
definice

poloha, ze které lze získat proud naměřených dat

POZNÁMKA 1 k heslu Může se jednat o bod, lineární úsek pozemní komunikace nebo oblast. Lineární úseky mohou být vymezeny buď jako itineráře nebo dopředu definované skupiny lokací, např. pro cestovní čas trasy, která zahrnuje jednu nebo více různých pozemních komunikací.

definition

location from where a stream of measured data may be derived

NOTE 1 to entry: It can be a point, a linear road section or an area. Linear sections may even be specified as itineraries or predefined location sets, e.g. for travel time routes which comprise one or more different roads.

standard (extrakt)
termín
místo; umístění
term
location
definice

identifikovatelné geografické místo

POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se buď na síti (jako bodová nebo lineární pozice), nebo jako oblast. Může být poskytnuto v jednom nebo více referenčních systémech.

definition

identifiable geographic place

NOTE It is either on a network (as a point or a linear location) or an area. This may be provided in one or more referencing systems.

standard (extrakt)
termín
naměřená data
term
measured data
definice

kvantitativní údaje změřené oproti kvantifikovanému měřítku (kterým mohou být běžné měrné jednotky)

definition

quantitative data measured against a quantified scale (possibly using standard units of measure)

NOTE 1 to entry: In comparison to Elaborated Data, measured data can be considered to represent presentation of more directly observed measurements

standard (extrakt)
termín
piktogram
term
pictogram
definice

reprezentace grafického symbolu zobrazená na proměnlivé dopravní značce pomocí (často vícebarevné) matice prvků nebo LED zobrazovacího panelu

definition

a representation of a graphic symbol displayed on a variable message sign by means of a (usually multi colour capable) matrix or LED display panel

standard (extrakt)
termín
platformně nezávislý model
term
platform independent model (PIM)
definice

model aspektů informačního systému (například datového modelu), který je nezávislý na jakékoliv technické platformě používané k implementaci modelu; konkrétní implementace mohou být odvozeny od platformně nezávislého modelu v podobě platformně závislých modelů nebo mapování

definition

model of aspects of an information system (e.g. the data model) that is independent of any technical platform used to implement the model; concrete implementations can be derived from the platform independent model by platform specific models or mappings

standard (extrakt)
termín
platformně závislý model
term
platform specific model (PSM)
definice

model aspektů informačního systému (například datového modelu), který je spojen s konkrétní technologickou platformou (například konkrétním programovacím jazykem nebo syntaxí datového přenosu)

definition

model of aspects of an information system (e.g. the data model) that is linked to a specific technological platform (e.g. a specific programming language or data transfer syntax)

standard (extrakt)
termín
pozice na křížení
term
intersection location (ILOC)
definice

základ systému dynamického označování zvaný „systém označování ILOC“, následně přijatý TPEG jako „TPEG-Loc“

definition

the basis of a dynamic referencing system named “ILOC referencing system”, subsequently adopted by TPEG as “TPEG-Loc”

standard (extrakt)
termín
primární bod
term
primary point
definice

bod dosažený na konci lineárního úseku pozemní komunikace při jízdě po směru dané pozice

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že jde o oblast, ve které nastala událost, obvykle vytyčuje zdroj této události.

definition

point met at the end of a linear road section when it is travelled according to the location direction

NOTE In case of an affected area with an event it generally pinpoints the origin of the event.

standard (extrakt)
termín
proměnné dopravní značení; proměnná dopravní značka
term
variable message sign (VMS, PDZ)
definice

značka nebo zobrazovací panel užívaný pro účely zobrazování jedné nebo více zpráv (složené z kombinace informačního textu, symbolů nebo piktogramů), které mohou být vyměňovány nebo zapínány a vypínány podle potřeby

definition

a sign/display panel used for the purpose of displaying one or more messages (comprising any combination of textual, symbol or pictogram information) that may be changed or switched on or off as required

standard (extrakt)
termín
předem definovaná pozice
term
predefined location
definice

pozice používající jednoznačný identifikátor (odkaz), na kterém se shodují jak systém odesilatele, tak systém příjemce, aby vybraly pozici z množiny předem vyměněných pozic

definition

location using a unique identifier (reference) that is agreed upon in both sender and receiver system to select a location from a set of locations already exchanged

standard (extrakt)
termín
řídicí jednotka proměnného dopravního značení
term
variable message sign unit (VMS unit)
definice

jednotka na silniční infrastruktuře, která může řídit jednu nebo více proměnných dopravních značek na jedné nebo více blízko umístěných konstrukcích

definition

a roadside unit which may control one or more variable message signs on a single gantry/mounting or on closely associated separate gantries/mountings

standard (extrakt)
termín
sekundární bod
term
secondary point
definice

bod dosažený jako první při jízdě lineárním úsekem pozemní komunikace po směru dané pozice

definition

point met first when a linear road section is travelled according to the location direction

standard (extrakt)
termín
šířka; geodetická šířka
term
latitude; geodetic latitude
definice

úhel mezi rovinou rovníku a kolmicí k elipsoidu vedenou daným bodem, který je směrem na sever pokládán za kladný

definition

geodetic latitude angle from the equatorial plane to the perpendicular to the Earth through a given point, northwards treated as positive

standard (extrakt)
termín
zpracovaná data
term
elaborated data
definice

data odvozená/vypočítaná z jednoho nebo více měření uskutečněných za určitou dobu

POZNÁMKA 1 k heslu Může se jednat o aktuální hodnotu nebo o předpovídanou hodnotu stanovenou na základě dřívějších měření.

definition

data which is derived/computed from one or more measurements over a period of time

NOTE 1 to entry: It may be a current value or a forecast value predicted from historical measurements.

standard (extrakt)