Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.4 Informace

termín
doplňková informace
term
additional information
definice

kombinace několika položek, které poskytují plné využití mediálních spojů, zpětných kanálů, usnadňují popis méně běžných událostí a poskytují seznam čísel tísňového volání

POZNÁMKA 1 k heslu Pro plné využití potřebuje typy funkcí, jak jsou definovány v TPEG tabulce pti 30.

definition

a combination of several elements to allow making full use of media links, back channels and to facilitate the description of less common occurrences and allow the listing of emergency numbers; for the full use it needs Function Types as they are defined in TPEG table pti30

standard (extrakt)
termín
doplňkový popis polohy
term
additional location descriptions
definice

všechny informace potřebné k filtraci a výběru za účelem zpracování (vyhodnocení) polohy v systémech, které jsou pouze textově orientované

POZNÁMKA 1 k heslu Informace odkazují přes hierarchickou strukturu textu.

definition

all information needed to filter, select and process a location in only text-based systems

NOTE Information referenced through hierarchically structured text.

termín
dopravní data
term
traffic data
definice

data pro bližší určení a vyhodnocení dopravních událostí; technická prezentace dopravní situace v palubním systému vozidla, která je výsledkem řady hlášení dopravních informací

POZNÁMKA 1 k heslu Tato dopravní informace se může zobrazit uživatelům prostřednictvím vhodných palubních terminálů ve vozidle.

PŘÍKLAD Rychlost, plynulost dopravy, hustota provozu, pozice, cílové body, popis situace.

definition

data for qualification of Traffic Events; this includes: values: speed, traffic flow, traffic density; places: position, place designation; facts: description of situation

standard (extrakt)
termín
dopravní situace
term
traffic situation
definice

celkový počet všech dopravních událostí, které nastaly a jejichž povaha vyžaduje poskytnout hlášení v dané oblasti

POZNÁMKA 1 k heslu Dopravní situace je vždy spojena s určitou oblastí. Oblastí může být například městská aglomera-ce nebo geometricky vyznačená plocha; například rádius kolem určitého bodu.

definition

technical representation of a Traffic Situation within the onboard equipment, accomplished by a number of Traffic Information Reports; this Traffic Information can be displayed to the customer via suitable terminals

standard (extrakt)
termín
dopravní událost
term
traffic event
definice

událost na pozemní komunikaci nebo v přilehlé oblasti, která je z hlediska dopravních informací důležitá

PŘÍKLAD Kongesce, výskyt vozidla v protisměru nebo mlha.

definition

an occurrence on a road or in an area that is worthy of reporting, such as a traffic jam, wrong-way driver, or fog

standard (extrakt)
termín
funkční třída pozemní komunikace
term
functional road class
definice

klasifikace pozemní komunikace na základě významu dané části pozemní komunikace

definition

a classification based on the importance of the road element in the connectivity of the total road network

standard (extrakt)
termín
funkční třída pozemní komunikace 0
term
functional road class 0
definice

dálnice

definition

motorways

standard (extrakt)
termín
funkční třída pozemní komunikace 1
term
functional road class 1
definice

všechny pozemní komunikace, které nejsou klasifikovány jako dálnice a jsou součástí dopravních spojení používaných k přepravě v celonárodním měřítku

definition

all non-Motorways that are part of a connection used for nation wide traffic and transport

standard (extrakt)
termín
hlášení dopravních informací
term
traffic information report (TINFO)
definice

technická prezentace dopravní události, která je výsledkem zpracování dat o dopravě.

POZNÁMKA 1 k heslu Každé hlášení je označeno výhradním identifikačním číslem, číslem TINFO, automatickým označením času a verze TINFO.

definition

technical representation of a Traffic Event produced by processing traffic data; each Traffic Reports uniquely identified by a number, the TINFO ID, a time stamp, the TINFO version

NOTE If the traffic Event changes, the time stamp changes, but the TINFO ID number does not.

standard (extrakt)
termín
informace o poloze
term
location information
definice
definition
standard (extrakt)
termín
informace o silniční síti
term
mapping information
definice

informace přenášená vysílačem, která popisuje síť v oblasti vysílače a umožňuje vozidlu zjišťovat svoji polohu při průjezdu sítí

definition

is the information transmitted by the beacon which describes the network in the beacon region and allows the vehicle to track its position as it moves in the network

standard (extrakt)
termín
informace s odkazem
term
cross reference information
definice

ukazatel směřující na jednu nebo několik zpráv ve stejné nebo jiné službě, ve stejném toku TPEG

definition

CRI pointer to one or more messages in the same, or another TPEG service

standard (extrakt)
termín
naváděcí informace
term
guidance information
definice

řetězec spojovacích článků (spojnic), podle nichž se řídí směr jízdy vozidla z momentální pozice k dalšímu vysí-lači nebo přímo do cílové pozice, pokud se cílová pozice nachází blíže než okolní vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Sled spojnic a jejich přesná geometrická interpretace jsou popsány včetně atributů a tyto údaje jsou zobrazovány řidiči.

definition

a guidance information is a chain of "links" a vehicle has to follow from its actual position to the next beacon or directly to its destination zone, if nearer than neighbouring beacons; both the sequence of those links and their exact geometrical representation are described here, together with attributes, to be displayed to the driver

standard (extrakt)
termín
navádění vozidla
term
homing
definice

jednoduchá forma navádění vozidla k cíli, kdy se uvádí směr a vzdušná vzdálenost k určenému místu

definition

simple form of guidance to destination, in which the direction and straight-line distance of the destination are indicated

standard (extrakt)
termín
poloha
term
location
definice

oblast, silniční úsek nebo bod, kde se nachází zdroj problému

definition

indicates the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

standard (extrakt)
termín
poloha
term
position
definice

místo, kde došlo k dopravní události ve vztahu k určité pozemní komunikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Jízdní pruhy jsou číslovány podle obvyklé praxe, tj. jízdní pruh 1 je nejblíže ke zpevněné krajnici. V zemích s jízdou vlevo jsou jízdní pruhy číslovány zleva doprava, v zemích s jízdou vpravo jsou jízdní pruhy číslovány zprava doleva.

POZNÁMKA 2 k heslu Pozice je prvek události, nikoliv prvek odkazující na polohu.

definition

position defines where an event has taken place in relation to the road: e.g. driving lane 1, hard shoulder, central reservation, etc.

NOTE The driving lanes are numbered according to the usual local practice, i.e. driving Lane 1 is the lane nearest to the hard shoulder. In countries which drive on the left, driving lanes are hence numbered from left-to-right, and in countries driving on the right, from right-to-left.

NOTE Position is an event element and NOT a location reference element.

termín
popis objížďky
term
bypass description
definice

charakteristika alternativní trasy obsahující pokyn k volbě objížďky a/nebo objízdné trasy

standard (extrakt)
termín
popis silniční sítě
term
network description
definice

popis spojnic sítí; prvek doplňkového místa obsahu popisu

definition
termín
popis trasy
term
route description
definice

popis trasy znázorňující konfiguraci křížení pozemních komunikací, pokyny pro směr jízdy, názvy ulic a míst, zeměpisné souřadnice

standard (extrakt)
termín
příručka k tabulce služeb
term
guide to the service tables (GST)
definice

návod k tabulce služeb, který obsahuje základní informace jako je struktura služby, načasování služby a popis obsahu

POZNÁMKA 1 k heslu Rychlé naladění GST je adresář aplikací a obsahu služby, který označuje komponenty, ve kterých lze vyhledat požadované informace; obsahuje minimální nabídku informací potřebných k získání dat aplikací.

POZNÁMKA 2 k heslu Harmonogram GST je volitelná tabulka označující provozní časy komponent zvolené služby.

POZNÁMKA 3 k heslu Popis obsahu GST je volitelná tabulka uvádějící textové popisy komponent zvolené služby.

POZNÁMKA 4 k heslu Geografické pokrytí GST je navolená tabulka obsahující definice prostorových oblastí s dosahem komponent zvolené služby.

definition

guide that carries the basic service information

EXAMPLE Service structure, service timing and content description, etc.

termín
úvod, číslování a verze
term
Introduction, numbering and versions (INV)