Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.1 Data

termín
alternativní kmitočet (funkce RDS)
term
Alternative Frequency (an RDS feature) (AF)
standard (extrakt)
termín
bod křížení
term
intersection point (IP)
definice
definition

point at the intersection of two roads; the given co-ordinate is accompanied by up to three road descriptors to match it exactly on the map

termín
bod popisu trasy
term
route description point
definice

TPEG-locs s přídavnými indikátory, označující zda jsou začátek, konec a místa zastavení rovněž zastavovací body

POZNÁMKA 1 k heslu Jsou uvedeny v seznamu v TPEG tabulky pti15.

definition

TPEG-locs with additional flags to indicate whether they are start, end and stopping as well as non-stopping points; they are listed in TPEG table pti15

standard (extrakt)
termín
bod výjezdu
term
departure point
definice

bod na řetězci spojnic poblíž cílového místa, kde se systém navádění přepíná zpět do autonomního režimu v palubním systému vozidla, aby řidič mohl být veden k určenému cíli

definition

is the point on the link chain near to the destination at which guidance is switched back to autonomous mode in vehicle system to direct drivers to their destination

standard (extrakt)
termín
body na objížďce
term
bypass link
definice

důležité body na objízdné trase

definition

prominent waypoints on a Bypass Route

standard (extrakt)
termín
cílová oblast
term
destination area
definice

jedna cílová zóna nebo kombinace několika cílových zón, které mají stejné informace navádění na trasu

POZNÁMKA 1 k heslu Cílové oblasti jsou vymezeny hraničními liniemi.

definition

the combination of one or more destination zones which have the same RGI; destination areas are described with boundary lines and exist only in the outer regions

standard (extrakt)
termín
cílová zóna
term
destination zone
definice

zóna vymezená uzavřenými polygony všech typů, kromě konkávního typu, nejvýše se sedmi úhly v rámci jedné oblasti vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Systém vyhodnocuje jednotlivé cíle v zóně jako stejný cíl (cílovou zónu), tím se znatelně snižuje počet možných cílů a zjednodušuje se potřebná naváděcí informace. Zóny mohou mít libovolnou velikost a rozsáhlejší zóny mohou být rozděleny do menších zón tak, aby vyhovovaly požadované přesnosti navádění z terminálu.

definition

these are closed polygons of any type (except concave) with 7 corners maximum within a beacon region; individual destinations within a zone are considered to have the same destination by the system thereby reducing significantly the possible number of destinations and the guidance information necessary; zones can be of any size to suit the terminal guidance accuracy required and large zones can be sub-divided if required

standard (extrakt)
termín
cizí lokační tabulka
term
foreign location table (FLT)
definice

lokační tabulka, která není defaultní lokační tabulkou používanou vysílačem

definition

location table which is different from the default location table used by the transmitter

standard (extrakt)
termín
cyklický redundantní součet
term
cyclic redundancy check (CRC)
standard (extrakt)
termín
čas v koloně
term
queuing time
definice

kumulativní hodnota času změřená mezi dvěma body měření, kdy vozidlo projelo tuto vzdálenost při nižší rychlosti, než je definovaná nejvyšší povolená rychlost

definition

the time accumulated between two measurement points while the vehicle travelled below a predefined queue speed limit

standard (extrakt)
termín
čas vypršení platnosti zprávy
term
message expiry time (MET)
definice

datum a čas určující, kdy má být zpráva vymazána ze všech přijímačů

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se pro účely řízení informací.

definition

date and time in accordance with ISO 8601 when the message should be deleted from all TPEG-decoders

NOTE Used for message management purposes.

standard (extrakt)
termín
časový interval
term
interval time (IVT)
definice

popis opakovaných událostí v omezeném časovém úseku

PŘÍKLAD Dodatečná služba může být přidána pro časový úsek tři týdnů, ale je spuštěna pouze v úterý a čtvrtek, takže STA a STO bude označovat časový úsek, ale doba intervalu bude potřebná pro objasnění použití ve specifických dnech.

definition

allows the description of repeated events within a certain time frame, such as running a special service but only for a limited period; for example an additional service may be added for a period of three weeks, but it only runs on Tuesdays and Thursdays, so the STA and STO will mark the period, but IVT will be needed to clarify the addition applies to specific days

standard (extrakt)
termín
číslo lokační tabulky
term
location table number (LTN)
definice

číslo, které nabývá hodnoty 0 až 63 pro identifikaci lokační tabulky podle poskytovatele služby

POZNÁMKA 1 k heslu Toto číslo (LTN) je obecně přiřazeno každému poskytovateli služby v dané zemi příslušnou vládní nebo dopravní institucí v rozsahu, který má daná země přidělený; vysílá se ve skupinách typu 3A; hodnota 0 vysílaná ve skupinách typu 3A značí, že poskytovatel služby šifruje vysílané kódy pozic.

definition

number with the value 0 to 63 used to identify the Location Table used by the service provider.

NOTE 1 The LTN is generally allocated to each service provider in a country by the relevant government or roads authority from a range assigned to that country. It is transmitted in type 3A groups.

NOTE 2 Value 0, when transmitted in type 3A groups, shows that the service provider is encrypting the location codes.

standard (extrakt)
termín
číslo lokační tabulky před zašifrováním
term
location table number before encryption (LTNBE)
definice

číslo nabývající hodnoty 1 až 63, které slouží k identifikaci lokační tabulky používané poskytovatelem služby před zašifrováním kódů v rámci tabulky pro vysílání

POZNÁMKA 1 k heslu Vysílá se ve skupinách typu 8A.

definition

number with the value 1 to 63 used to identify the Location Table used by the service provider prior to the codes within the table being encrypted for transmission

NOTE LTNBE is transmitted in type 8A groups.

standard (extrakt)
termín
číslo verze
term
version number (VER)
definice

pořadové číslo k rozlišení po sobě následujících zpráv s přidělením určité identifikace zpráv

POZNÁMKA 1 k heslu Čísla verzí se používají ve vzestupném pořadí, aby byla zajištěna možnost sledování průběhu události od prvního upozornění (VER = 0), přes aktualizace až po ukončení (VER = 255).

definition

serial number to distinguish successive messages having a particular message identifier

NOTE Version numbers are used incrementally, allowing the progress of an event to be tracked from first notification (VER = 0), through updates, to eventual cancellation (VER = 255).

standard (extrakt)
termín
data z plovoucího vozidla
term
floating car data (FCD)
definice

měřená data, která jsou sbírána vozidly v určitém časovém cyklu a která obsahují data poskytující profil cesty a odvozené hodnoty

definition

measured data which are collected in floating cards on a certain time cycle and which contain data on the trip profile and derived quantities

standard (extrakt)
termín
datum a čas zadání zprávy
term
message generation time (MGT)
definice

automatický příznak data a času vytvořený v reálném čase a bodě vygenerování zprávy

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se pro účely řízení informací.

definition

date and time stamp in accordance with ISO 8601 originated at the actual time and point of message generation

NOTE Used for message management purposes.

standard (extrakt)
termín
délka hlasové zprávy
term
length of a speech report
definice

délka hlasové zprávy včetně pauz, počítaná na desetiny sekundy

definition

length of a Speech Report, including pauses, in tenths of a second

standard (extrakt)
termín
den vypršení platnosti
term
expiry date
definice

datum stanovené poskytovatelem služby, ke kterému ukončí možnost určitého terminálu dešifrovat šifrovanou službu; konec platnosti předplaceného období

definition

date determined by the service provider on which a particular terminal’s ability to decrypt an encrypted service should cease (i.e. end of the paid subscription period)

standard (extrakt)
termín
doba trvání
term
duration
definice

čas očekávaného trvání dopravního problému

definition

gives an indication of how long the problem is expected to last

standard (extrakt)
termín
doporučení objížďky
term
Diversion Advice
definice

informace ukazující, zda je řidičům (koncovým uživatelům) doporučeno nalézt a použít alternativní trasu, nebo ne

definition

shows whether or not end-users are recommended to find and follow an alternative route

standard (extrakt)
termín
druh podání zprávy
term
message report type
definice

prvek signalizuje typ zprávy pro uvedení účelu

POZNÁMKA Tím může být zpráva o události, informace stanice nebo terminálu, popis cesty nebo jednotlivá informace o službě, jak je definováno v TPEG tabulka pti27.

definition

element to signal the type of message for presentation purposes

NOTE It may be an incident message report, station/terminal information, route information or individual service information, as defined in TPEG table pti27.

standard (extrakt)
termín
faktor závažnosti
term
severity factor (SEV)
definice

rozsah narušení dopravy, který může nastat v důsledku určité události

definition

amount of disruption to traffic likely to be caused by a particular event

NOTE This definition varies from the DATEX Data Dictionary definition (ENV 13106).

standard (extrakt)
termín
geografický kód
term
geocode
definice

jedinečný identifikátor pro bezchybnou identifikaci důležitých bodů na pozemních komunikacích

POZNÁMKA 1 k heslu Lze konvertovat do souřadnic WGS 84.

definition

geocodes are unique identifiers unmistakably defining important points on road networks; geocodes can be derived from /converted into WGS 84 co-ordinates by the algorithm described in CEN/TS 14821-3

standard (extrakt)
termín
hodiny – funkce RDS
term
Clock Time - an RDS feature (CT)
standard (extrakt)
termín
hodnota délky příznaku
term
Tag length value (TLV)
definice

metoda kódování

definition

a coding method

standard (extrakt)
termín
hraniční bod
term
corner point
definice

průsečík zeměpisných souřadnic, které identifikují cílové zóny a oblasti

definition

these are the corner points represented by geographical coordinates, which identify the destination zones and areas

standard (extrakt)
termín
hraniční čára
term
boundary line
definice

hranice mezi dvěma cílovými oblastmi

definition

the border between two destination areas

standard (extrakt)
termín
identifikace aplikace
term
application identification (AID)
definice

identifikace, která označuje způsob zpracování obsahu TPEG a předává informaci požadovanému dekodéru aplikace

POZNÁMKA 1 k heslu Každá aplikace TPEG má jedinečné číslo, které identifikuje aplikaci v souladu s kapitolou 5 ISO TS 18234-7. Identifikace aplikace je součástí specifikace TPEG a definuje se v průběhu vývoje nových aplikací.

definition

identification that indicates how to process TPEG content and routes information to the appropriate application decoder

NOTE 1 to entry: Each TPEG application has a unique number, which identifies the application according to Clause 5 of ISO TS 18234-7. The application identification is part of the TPEG specification and is defined as and when new applications are developed.

termín
identifikátor programu
term
Programme Identifier
definice

jedinečná hodnota přiřazená ke každému zdroji audio programu

definition

assigns a unique value to each audio programme source

NOTE 1 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

standard (extrakt)
termín
identifikátor služby
term
Service Identifier (SID)
definice

kód, který jednoznačně identifikuje službu TMC zajišťovanou poskytovatelem služby

definition

SID Code uniquely identifying a TMC service provided by a service provider

termín
identifikátor země
term
Country Identifier (CID)
standard (extrakt)
termín
informace o alternativním kmitočtu (funkce RDS-TMC)
term
Alternative Frequency Information (an RDS-TMC feature) (AFI)
standard (extrakt)
termín
informace o podmíněném přístupu
term
Conditional Access Information (CAI)
termín
informační prvek
term
information element
definice

jednotka informace v předávané zprávě

definition

IE a functional category of road traffic signs and pictograms performing broadly similar functions

standard (extrakt)
termín
jiná rozhlasová síť (funkce RDS)
term
Other Network (an RDS feature) (ON)
definice
definition

notation appended in drawings, where necessary, to indicate that the code being transmitted [e.g. SID (ON)] relates not to the Tuned Service, but to a referenced Other Network

NOTE Data about the Other Network(s) can be pre-stored in terminal equipment.

termín
jméno země
term
Country name (CNAME)
standard (extrakt)
termín
klíč služby
term
service key (SVK)
definice

tajné číslo přidělené poskytovatelem služby výrobci terminálu

POZNÁMKA 1 k heslu Stanoví jednu z osmi možných šifrovacích tabulek, kterou daná služba používá k šifrování. Klíč služby je nepřenosný.

definition

number given in confidence by a service provider to a terminal manufacturer, identifying which one of eight possible encryption tables the service is using for encryption

NOTE The Service Key is NOT transmitted.

standard (extrakt)
termín
kód PIN
term
PIN code
definice

numerický nebo alfanumerický kód, který je nutno zadat do terminálu pro aktivaci povolení k interpretaci dešifrovaných zpráv RDS-TMC

POZNÁMKA 1 k heslu Hodnota kódu „PIN“ je vypočtena výrobcem terminálu na základě algoritmu s použitím výrobního čísla a s jedním dalším nebo s několika dalšími aplikačními profily jako faktory.

definition

numeric or alphanumeric code required to be entered into a terminal before that terminal is permitted to present decrypted RDS-TMC messages

NOTE The value of the PIN code is calculated by the terminal manufacturer from an algorithm using terminal serial number and one or more application profiles as factors.

standard (extrakt)
termín
kód pozice; kód polohy
term
Location Code (LC)
definice

numerická nebo alfanumerická reprezentace polohy podle předem definované databáze zvané lokační tabulka

definition

numeric or alphanumeric representation of a location according to a pre-determined database, known as a Location Table

termín
kód země
term
Country Code (CCD)
definice

kód přidělený každé zemi

POZNÁMKA 1 k heslu Kódy zemí nejsou jedinečné a mohou se opakovat v nesousedních zemích.

POZNÁMKA 2 k heslu Ve službě RDS je kód země vysílán ve formátu prvních čtyř bitů předávaného kódu PI označujícím původ audio programu, který se může lišit od země, ve které je umístěn vysílač.

POZNÁMKA 3 k heslu Kód země je definován v RDS specifikaci IEC 62106.

definition

assigns a code to each country

NOTE 1 to entry: Country codes are not unique to one country and can be repeated in non-neighbouring countries.

NOTE 2 to entry: In RDS, The Country Code is transmitted in the first 4-bits of the PI code to signal the origin of the audio programme, which may be different to the country where the transmitter is located.

NOTE 3 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

standard (extrakt)
termín
kód země identifikátoru programu
term
Programme Identifier Country Code (PICC)
definice

první čtyři bity identifikátoru programu jsou totožné s kódem země, pokud je použita RDS specifikace IEC 62106

POZNÁMKA 1 k heslu Kód země je signalizovaný v RDS kódu identifikátoru programu pro účely identifikace země původu audio programu.

POZNÁMKA 2 k heslu Programový identifikátor kódu země a kód země lokační tabulky mají při RDS-TMC přenosu obvykle stejnou hodnotu, ne však nezbytně.

definition

first four bits of the Programme Identifier are identical with Country Code if the RDS specification IEC 62106 is implemented

NOTE 1 to entry: The CC is signalled in the RDS PI Code for purposes of identifying the country of origin of the audio programme.

NOTE 2 to entry: Usually the Programme Identifier Country Code and the Location Table Country Code on an RDS-TMC transmission have the same value, but not always nor necessarily.

standard (extrakt)
termín
kód země lokační tabulky
term
Location Table Country Code (LTCC)
definice

kód přidělený každé lokační tabulce na základě země původu lokací uvedených v této tabulce

definition

assigns a code to each location table, based on the country of origin of the locations referenced in this table

standard (extrakt)
termín
ladící informace
term
Tuning Information
definice

umožňují terminálu RDS-TMC přejít z jednoho vysílače na jiný na hranicích pokrytí tohoto vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Každý vysílač by měl informovat terminál RDS-TMC o konkrétních kmitočtech nebo službách TMC v přilehlých oblastech.

definition

enables a RDS-TMC terminal to change from one transmitter to another at boundaries of a particular transmitter's coverage

NOTE 1 to entry: Each transmitter should direct the RDS-TMC terminal to specific frequencies or TMC services in adjacent areas.

standard (extrakt)
termín
mezník
term
waypoint
definice

významný bod na trase

definition

significant points on the route

standard (extrakt)
termín
naladěná síť
term
Tuned Network (TN)
standard (extrakt)
termín
nejvyšší rychlost v koloně
term
queue speed limit
definice

nejvyšší povolená rychlost, která se používá k měření doby trvání kolony; tuto hodnotu lze definovat pro každou spojnici zvlášť

standard (extrakt)
termín
oblast indexu souvislosti
term
Continuity Index Field
definice

pomáhá rozlišovat mezi rozdílnými skupinovými zprávami

POZNÁMKA 1 k heslu Všechny skupiny v rámci jakékoliv skupinové zprávy obsahují stejnou hodnotu indexu souvislosti.

definition

helps distinguish between different multi-group messages

NOTE 1 to entry: All groups within any particular multi-group message contain the same value of this continuity index.

standard (extrakt)
termín
oblast územní působnosti zprávy
term
Message Geographical Scope (MGS)
standard (extrakt)
termín
počátek platnosti
term
startTime
standard (extrakt)
termín
poloměr rozšíření
term
radius of expansion
definice

rozpětí definováno kruhem s hodnotou přesného poloměru okolo fixního bodu

definition

in TPEG-Loc, a radius of expansion is described by a circle of a certain radius value around a fixed point

termín
rozšířený kód země
term
Extended Country Code (ECC)
definice

jedinečný kód přidělený každé zemi

POZNÁMKA 1 k heslu Rozšířený kód země a kód země společně vytváří jedinečný kód každé země.

POZNÁMKA 2 k heslu Je definován v RDS specifikaci IEC 62106.

definition

assigns a unique code to each country

NOTE 1 to entry: The combination of ECC and CC algother assigns a unique code for each country.

NOTE 2 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

standard (extrakt)
termín
rozšířený kód země lokační tabulky    
term
Location Table Extended Country Code (LTECC)
definice

rozšířený kód přidělený každé lokační tabulce na základě země původu lokací uvedených v této tabulce

POZNÁMKA 1 k heslu Rozšířený kód země lokační tabulky, kód země lokační tabulky a číslo lokační tabulky společně jedinečně identifikují lokační tabulku.

definition

assigns a code to each location table, based on the country of origin of the locations referenced in this table

NOTE 1 to entry: Together the LTECC, LTCC and LTN identify a location database uniquely.

standard (extrakt)
termín
směr a rozsah
term
direction and extent
definice

identifikace návazných segmentů nebo určitých poloh, které jsou všechny ovlivněny dopravní událostí v určitém směru dopravy

definition

identifies the adjacent segments or specific point locations also affected by the incident, and where appropriate the direction of traffic affected

standard (extrakt)