Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.8 Události spojené s výběrem mýtného

termín
účtování vyšší ceny
term
overcharging
definice

situace, kdy účtovaný poplatek je vyšší než přijatelné rozmezí chybně účtovaného poplatku

definition

situation where the calculated charge is above the Accepted Charging Error Interval

standard (extrakt)
termín
zpoplatnitelná událost
term
chargeable event
definice

událost, při které vozidlo projíždí mýtným objektem a která vede k tomu, že vozidlo musí být účtováno nebo musí být uvalen jiný druh tarifu (například cena za kilometr)

POZNÁMKA 1 k heslu Tato událost se týká použití určitého objektu, nikoli mechanismů pro detekci vozidel.

definition

event in which a vehicle passes through a Charge Object that implies that vehicle has to be charged or a different rate (e.g. price per kilometre) applied

NOTE This event refers to the use of a certain object and not to the mechanisms by which detection is produced.

standard (extrakt)
termín
událost relevantní pro účtování
term
charge-relevant event
definice

událost, která se vyskytuje v mýtném systému a která je relevantní pro výpočet mýtného, ale nikoli pro detekci samotného mýtného objektu

PŘÍKLAD Změny v kategorii vozidla nebo změna časového pásma.

definition

event occurring within a tolling system, which is relevant for charge calculation, but not for the detection of a Charge Object itself

NOTE Examples of this type of event are changes in vehicle category or time zone.

standard (extrakt)
termín
úspěšné zpoplatnění
term
successful charging
definice

situace, kdy byl uživatel zpoplatněn správně podle pravidel systému

POZNÁMKA 1 k heslu U diskrétního schématu zpoplatnění to znamená, že byly správně identifikovány zpoplatnitelné události daných zpoplatnitelných jízd a u spojitého schématu to znamená, že vyměřený poplatek je v přijatelném rozmezí chybně účtovaného poplatku.

definition

situation where the User has been correctly charged according to the rules of the system

NOTE For discrete Charging Schemes this means that for a given chargeable journey the Chargeable Events have been correctly identified and for continuous schemes that the Charge determined is within the Accepted Charging Error Interval.

standard (extrakt)
termín
činnost
term
action
definice

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v místě zařízení na infrastruktuře tak, aby palubní zařízení (OBE) provedlo specifické operace během transakce

definition

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the onboard equipment execute a specific operation during the transaction

standard (extrakt)
termín
detekce události
term
event detection
definice

prvek systému, který zjišťuje účtovatelné události asociované s mýtným objektem

POZNÁMKA 1 k heslu Tento prvek poskytuje jako svůj výstup klíčové informace k vypočítání poplatku v diskrétních schématech nebo vystupuje jako vstup pro funkce ve spojitých schématech (například pro zóny, kde platí tarif za ujetou vzdálenost).

definition

element of the system responsible for detecting Chargeable Events associated with a Charge Object

NOTE The output of this element provides the key information to compute a charge in a discrete scheme, or act as input for a function in a continuous scheme (e.g. for zones where distance tariffs apply).

standard (extrakt)
termín
falešně pozitivní událost
term
false positive event
definice

účtovatelná událost, která nenastala, ale je v systému zaznamenána

definition

chargeable Event that did not take place but is recorded by the system

standard (extrakt)
termín
nezaznamenaná událost
term
missed recognition event
definice

účtovatelná událost, která nastala, ale není v systému zaznamenána

definition

Chargeable Event that takes place but is not recorded by the system

standard (extrakt)
termín
(informační) bezpečnostní incident
term
information security incident
definice

jednotlivá nechtěná a neočekávaná událost nebo série nechtěných a neočekávaných bezpečnostních událostí, které mají významnou pravděpodobnost kompromitování obchodních operací a ohrožení bezpečnosti informací

definition

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security

standard (extrakt)
termín
dopad
term
impact
definice

nepříznivá změna v úrovni dosažených obchodních cílů

definition

adverse change to the level of business objectives achieved

standard (extrakt)
termín
stížnost uživatele
term
user complaint
definice

stížnost týkající se poskytování služeb podaná poskytovateli služby mýtného jeho uživateli prostřednictvím kontaktních údajů

definition

complaints related to service provision received by the Toll Service Provider from its Users via contact channels

standard (extrakt)
termín
útok
term
attack
definice

pokus o zničení, vystavení hrozbě, změnu, vyřazení z činnosti, zcizení nebo získání neautorizovaného přístupuaktivu nebo neautorizovanému použití aktiva

definition

attempt to destroy, expose, alter, disable, steal or gain unauthorised access to or make unauthorised use of an asset

standard (extrakt)
termín
tarifikace
term
tarrification
definice

výpočet tarifu

definition

calculation of the tariff

standard (extrakt)
termín
transakce
term
transaction
definice

kompletní výměna informací mezi zařízením na infrastruktuře (RSE) a palubním zařízením (OBE) nutná pro dokončení EFC operace prostřednictvím DSRC

definition

whole of the exchange of information between the roadside equipment and the on-board equipment necessary for the completion of an electronic fee collection operation over the dedicated short range communication

standard (extrakt)
termín
souhlas původce údajů
term
data subject's consent
definice

svobodný, výslovný a vědomý písemný projev vůle původce údajů (uživatele), kterým potvrzuje své svolení ke zpracování svých osobních dat poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného

definition

freely given specific and informed written indication of his wishes by which the data subject signifies his agreements to personal data relating to him being processed by the EFC Service Provider and Toll Charger

standard (extrakt)
termín
účtování nižší částky
term
undercharging
definice

situace, kdy je účtovaný poplatek nižší, než je přijatelné rozmezí chybně účtovaného poplatku

definition

situation where the calculated charge is below the Accepted Charging Error Interval

standard (extrakt)