Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz entita

termín
entita
term
entity
definice

abstraktní předmět plnící řadu funkcí v rámci interoperabilního managementu jízdného (IFM)

POZNÁMKA 1 k heslu Entita může existovat v reálném světě (např. provozovatel služby), v tomto případě se nazývá „právní entita“. Může to být také model tohoto objektu v reálném světě („abstraktní entita“). Zahrnuje následující soubory funkcí: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat, bezpečnostní manažer, registrátor a zákazník.

definition

abstract object performing a set of functions within the IFM

NOTE An entity can exist in the real world (e.g. a service operator), in which case it is called a “legal entity”. It can also be a model of this real world object (“abstract entity”). It covers the following sets of functions: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, Collection and Forwarding, Security Manager, Registrar and Customer.

standard (extrakt)
termín
entita (obecný MODEL entity)
term
entity (Generic Entity MODEL)
definice

instance dat spravovaná v provozní verzi řídicího systému; pokud současně existuje více zdrojů dat (multimodalita a/nebo interoperabilita), musí být ENTITA přiřazena k tomu ZDROJI DAT, ve kterém je definována

definition

any data instance to be managed in an operational Version Management System; when several data sources coexist (multimodality and/or interoperability), an ENTITY has to be related to a given DATA SOURCE in which it is defined

standard (extrakt)