Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz controller

term
controller
termín
správce
definition

any natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others collect and/or process and determine the purposes and means of the processing of PI, independently whether or not a person uses the PI by themselves or assigns the tasks to a processor; where the purposes and means of processing are determined by national or Community laws or regulations, the controller or the specific criteria for his nomination may be designated by national or Community law

definice

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými sbírá a/nebo zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování osobních informací, nezávisle na tom, zda osoba užívá osobní informace osobně, nebo tím pověří zpracovatele; jsou-li účel a prostředky zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo Společenství

standard (extrakt)