Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ

termín
logický zobrazovač (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
logical display (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

soubor dat, který může být vytvořen pro přiřazení k fyzickému INFORMAČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ nebo k logickému kanálu, jako je web nebo média; je nezávislý na konečné fyzické podobě

Poznámka 1 k heslu LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ může obsahovat skupinu PŘIŘAZENÍ ZOBRAZOVAČE, kdy každý z nich je asociován s DIAGRAMEM JÍZDY, jehož jízdy mají být zobrazeny na LOGICKÉM ZOBRAZOVAČI. Může být také asociován s PLÁNOVANÝM ZASTÁVKOVÝM BODEM. LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ odpovídá MONITOROVANÉMU BODU ZASTÁVKY – SIRI.

definition

a set of data that can be assembled for assignment to a physical PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT or to a logical channel such as web or media; it is independent of any physical embodiment

NOTE A LOGICAL DISPLAY may have a set of DISPLAY ASSIGNMENTS each of which associates a JOURNEY PATTERN whose journeys are to be shown at the LOGICAL DISPLAY. It may also be associated with a SCHEDULED STOP POINT. A LOGICAL DISPLAY corresponds to a SIRI STOP MONITORING point.

standard (extrakt)